۲۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت هارد

لیست قیمت هارد

EXTERNAL ۱TB Toshiba Advance ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۳TB Toshiba Basics ۱۱۵۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD Element ۵۲۵ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD my passport ۵۳۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۲TB WD Element ۸۲۵ ۲.۵″-USB3 ۲TB WD my passport ۸۳۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۴TB WD my passport ۱۴۵۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۱TB ADATA HD700 ۷۲۸ ۲.۵″-USB3.1 ۱TB ADATA HD710 Pro […]

ادامه مطلب
۱۱/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت هارد

لیست قیمت هارد

EXTERNAL ۱TB Toshiba Advance ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۳TB Toshiba Basics ۱۱۵۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD Element ۵۲۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD my passport ۵۲۹ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۲TB WD Element ۸۲۰ ۲.۵″-USB3 ۲TB WD my passport ۸۳۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۴TB WD my passport ۱۴۵۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۱TB ADATA HD700 ۷۲۸ ۲.۵″-USB3.1 ۱TB ADATA HD710 Pro […]

ادامه مطلب
۰۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت هارد

لیست قیمت هارد

EXTERNAL ۱TB Toshiba Advance ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۳TB Toshiba Basics ۱۱۵۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD Element ۵۴۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD my passport ۵۴۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۲TB WD Element ۸۳۵ ۲.۵″-USB3 ۲TB WD my passport ۸۴۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۴TB WD my passport ۱۴۷۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۱TB ADATA HD700 ۷۲۸ ۲.۵″-USB3.1 ۱TB ADATA HD710 Pro […]

ادامه مطلب
۱۲/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت هارد

لیست قیمت هارد

EXTERNAL HARD ۱TB Toshiba Advance ۵۸۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۳TB Toshiba Basics ۱۲۷۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD Element ۵۷۴ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD my passport ۵۸۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۲TB WD Element ۸۷۴ ۲.۵″-USB3 ۲TB WD my passport ۸۸۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۴TB WD my passport ۱۶۱۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۱TB ADATA HD700 ۷۵۶ ۲.۵″-USB3.1 ۱TB ADATA […]

ادامه مطلب
۰۵/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت هارد

لیست قیمت هارد

هارد اکسترنال ۱TB Toshiba Advance ۶۱۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۳TB Toshiba Basics ۱۲۹۰ ۲.۵″-USB3 ۱TB Seagate backup plus   ۲.۵″-USB3-Backup ۱TB WD Element ۵۸۵ ۲.۵″-USB3 ۱TB WD my passport ۵۹۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۲TB WD Element ۸۸۵ ۲.۵″-USB3 ۲TB WD my passport ۹۱۵ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۴TB WD my passport ۱۶۳۰ ۲.۵″-USB3-Backup & Password ۱TB […]

ادامه مطلب

Pin It on Pinterest