۲۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۳۷۹ ۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 ۴۹۵ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 BRONZE ۵۶۰ ۴xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE550 BRONZE ۷۵۰ ۵xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE650 GOLD ۱۱۹۰ ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE750 GOLD ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE650 GOLD F.M. ۱۳۴۰ ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE750 GOLD F.M. ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 ۱۸۴۸ ۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330A-HED ۳۶۹ ۳xSATA-2xIDE Green 380A-HED ۴۱۰ ۴xSATA-3xIDE Green 430A-ESD ۴۶۰ […]

ادامه مطلب
۱۲/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۳۷۹ ۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 ۴۹۵ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 BRONZE ۵۶۰ ۴xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE550 BRONZE ۷۵۰ ۵xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE650 GOLD ۱۱۹۰ ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE750 GOLD ۱۲۴۰ ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE650 GOLD F.M. ۱۳۴۰ ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE750 GOLD F.M. ۱۴۳۰ ۸xSATA-6xIDE-4xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 ۱۸۴۸ ۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330A-HED ۳۶۹ ۳xSATA-2xIDE Green 380A-HED ۴۱۵ ۴xSATA-3xIDE Green […]

ادامه مطلب
۰۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۳۸۹ ۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 ۴۹۵ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 ۱۸۴۸ ۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330A-HED ۳۶۹ ۳xSATA-2xIDE Green 380A-HED ۴۱۵ ۴xSATA-3xIDE Green 430A-ESD ۴۸۵ ۴xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Green 550A-UK ۴xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Green 650 B-OCPT ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 750 B-OCPT ۱۳۶۰ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 850 B-OCPT ۱۵۳۷ ۱۲xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 1050 B-OCDG ۱۹۸۵ ۱۲xSATA-8xIDE-8xPCI.E(6+2) DeepCool DA700 ۷۵۰ ۵xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) TSCO TP570 ۱۸۳ […]

ادامه مطلب
۱۲/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۳۹۸ ۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 ۴۹۵ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 ۱۸۷۰ ۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330A-HED ۳۶۹ ۳xSATA-2xIDE Green 380A-HED ۴۲۶ ۴xSATA-3xIDE Green 430A-ESD ۴۶۰ ۴xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Green 600 B-HP+ ۸۴۰ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Green 650 B-OCPT ۱۰۹۹ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 750 B-OCPT ۱۳۴۰ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 850 B-OCPT ۱۵۳۷ ۱۲xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 1050 B-OCDG ۲۰۰۵ ۱۲xSATA-8xIDE-8xPCI.E(6+2) DeepCool DA700 ۷۵۰ ۵xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) […]

ادامه مطلب
۰۵/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۳۹۸ ۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 ۴۹۵ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 ۱۸۷۰ ۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330A-HED ۳۶۹ ۳xSATA-2xIDE Green 380A-HED ۴۲۶ ۴xSATA-3xIDE Green 430A-ESD ۴۶۰ ۴xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Green 600 B-HP+ ۸۴۰ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Green 700 B-HP+ ۹۴۰ ۸xSATA-3xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 650 B-OCPT ۱۱۱۰ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 750 B-OCPT ۱۳۴۰ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 850 B-OCPT ۱۵۳۷ ۱۲xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 1050 B-OCDG ۲۰۰۵ […]

ادامه مطلب
۳۱/۰۲/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۳۹۸ ۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 ۴۹۵ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 ۱۸۷۰ ۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330A-HED ۳۸۵ ۳xSATA-2xIDE Green 380A-HED ۴۵۵ ۴xSATA-3xIDE Green 430A-ESD ۴۸۰ ۴xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Green 600 B-HP+ ۸۴۰ ۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Green 700 B-HP+ ۹۴۰ ۸xSATA-3xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 650 B-OCPT ۱۱۱۰ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 750 B-OCPT ۱۳۳۰ ۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2) Green 850 B-OCPT ۱۵۳۷ ۱۲xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 1050 B-OCDG ۲۰۲۰ […]

ادامه مطلب
۲۵/۰۲/۱۳۹۸ لیست قیمت پاور

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350 ۴۰۵ Coolermaster MWE450 ۴۸۹ Coolermaster V850 ۱۷۸۵ Green 330A-HED ۳۸۵ Green 380A-HED ۴۳۰ Green 430A-ESD ۴۷۵ Green 530 A-ESD Green 600 B-HP+ ۸۴۰ Green 700 B-HP+ ۹۴۰ Green 650 B-OCPT ۱۱۱۰ Green 750 B-OCPT ۱۳۳۰ Green 850 B-OCPT ۱۵۳۷ Green 1050 B-OCDG ۲۰۲۰ DeepCool DA700 ۷۵۰ ASUS Big Fan ۱۰۵ ASUS […]

ادامه مطلب

Pin It on Pinterest