۲۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت سی پی یو

لیست قیمت سی پی یو

INTEL 1151 G 4400 Box ۸۵۰ ۳.۳G-3M-2 Core G 4560 Box ۸۰۳ ۳.۵G-3M-2+2 Core G 5400 Box ۷۹۰ ۳.۷G-4M-2+2 Core i3 7100 Tray ۱۶۷۰ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 7100 Box ۱۷۳۵ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 8100 Box ۱۶۹۹ ۳.۶G-6M-4 Core i5 6400 Box ۲.۷G-6M-4 Core i5 7400 Box ۲۲۷۰ ۳.۰G-6M-4 Core i5 8400 Box ۲۷۲۰ ۲.۸G-9M-6 Core […]

ادامه مطلب
۱۷/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت سی پی یو

لیست قیمت سی پی یو

Cpu Intel ۱۱۵۰ DUAL-CORE 3260 ۸۴۰ ۱۱۵۰ CORE-I3 4160 TRAY ۸۹۰ ۱۱۵۰ CORE-I5 4460 TRAY ۱,۴۷۰ ۱۱۵۱ DUAL-CORE G4560 ۷۷۰ ۱۱۵۱ DUAL-CORE G4400 ۸۲۵ ۱۱۵۱ CORE-I3 6100 ۱,۴۹۵ ۱۱۵۱ CORE-I3 7100 ۱,۷۱۵ ۱۱۵۱ CORE-I3 8100 ۱,۶۲۰ ۱۱۵۱ CORE-I5 6400 ۱,۹۰۰ ۱۱۵۱ CORE-I5 6500 ‘ ۱۱۵۱ CORE-I5 6600 ‘ ۱۱۵۱ CORE-I5 7400 TRY ۲,۱۸۰ ۱۱۵۱ CORE-I5 […]

ادامه مطلب
۰۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت سی پی یو

لیست قیمت سی پی یو

INTEL 1151 G 4400 Box ۹۰۵ ۳.۳G-3M-2 Core G 4560 Box ۸۲۵ ۳.۵G-3M-2+2 Core G 5400 Box ۸۴۰ ۳.۷G-4M-2+2 Core i3 7100 Tray ۱۶۸۰ ۳.۹G-3M-2+2 Core- نف نودب i3 7100 Box ۱۷۵۵ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 8100 Box ۱۶۲۰ ۳.۶G-6M-4 Core i5 6400 Box ۱۹۶۰ ۲.۷G-6M-4 Core i5 7400 Box ۲۳۱۰ ۳.۰G-6M-4 Core i5 7500 Box […]

ادامه مطلب
۲۲/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت CPU

لیست قیمت CPU

Cpu Intel ۱۱۵۰ DUAL-CORE 3260 ۸۴۰ ۱۱۵۰ CORE-I3 4160 TRAY ۱,۰۲۰ ۱۱۵۰ CORE-I5 4460 TRAY ۱,۴۷۰ ۱۱۵۱ DUAL-CORE G4560 ۸۳۵ ۱۱۵۱ DUAL-CORE G4400 ۹۰۳ ۱۱۵۱ CORE-I3 6100 ۱,۵۰۰ ۱۱۵۱ CORE-I3 7100 ۱,۶۴۰ ۱۱۵۱ CORE-I3 8100 ۱,۴۳۰ ۱۱۵۱ CORE-I5 6400 ۱,۹۶۰ ۱۱۵۱ CORE-I5 6500 ‘ ۱۱۵۱ CORE-I5 6600 ‘ ۱۱۵۱ CORE-I5 7400 TRY ۲,۳۰۰ ۱۱۵۱ CORE-I5 […]

ادامه مطلب
۱۲/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت سی پی یو

لیست قیمت سی پی یو

G 4400 Box ۹۷۰ ۳.۳G-3M-2 Core G 4560 Box ۸۷۰ ۳.۵G-3M-2+2 Core G 5400 Box ۸۶۰ ۳.۷G-4M-2+2 Core i3 7100 Tray ۱۶۴۹ ۳.۹G-3M-2+2 Core- نف نودب i3 7100 Box ۱۷۰۰ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 8100 Box ۱۴۱۵ ۳.۶G-6M-4 Core i5 7400 Box ۲۳۸۰ ۳.۰G-6M-4 Core i5 7500 Box ۲۳۹۰ ۳.۴G-6M-4 Core i5 8400 Box ۲۸۹۰ ۲.۸G-9M-6 […]

ادامه مطلب
۰۵/۰۳/۱۳۹۸ لیست قیمت سی پی یو

لیست قیمت سی پی یو

G 4400 Box ۹۹۵ ۳.۳G-3M-2 Core G 4560 Box ۹۰۵ ۳.۵G-3M-2+2 Core G 5400 Box ۸۸۰ ۳.۷G-4M-2+2 Core i3 7100 Tray ۱۶۴۹ ۳.۹G-3M-2+2 Core- نف نودب i3 7100 Box ۱۷۲۰ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 8100 Box ۱۴۸۰ ۳.۶G-6M-4 Core i5 6400 Box ۲۰۸۵ ۲.۷G-6M-4 Core i5 7400 Box ۲۴۴۰ ۳.۰G-6M-4 Core i5 7500 Box ۲۴۵۰ ۳.۴G-6M-4 […]

ادامه مطلب
۳۱/۰۲/۱۳۹۸ لیست قیمت سی پی یو

لیست قیمت سی پی یو

G 4400 Box ۹۷۰ ۳.۳G-3M-2 Core G 4560 Box ۸۹۰ ۳.۵G-3M-2+2 Core G 5400 Box ۹۱۵ ۳.۷G-4M-2+2 Core i3 6100 Box ۳.۷G-3M-2+2 Core i3 7100 Tray ۱۶۶۵ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 7100 Box ۱۷۵۵ ۳.۹G-3M-2+2 Core i3 8100 Box ۱۵۱۵ ۳.۶G-6M-4 Core i5 7400 Box ۲۴۳۵ ۳.۰G-6M-4 Core i5 7500 Box ۲۴۴۵ ۳.۴G-6M-4 Core i5 8400 […]

ادامه مطلب

Pin It on Pinterest