مدلقیمت(ریال)رنگگارانتی
FX Series
FX504GD
i7(8750)/16/ 1+256/4
191,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
FX504GD
i7(8750)/8/1/4
149,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
FX570UD
i7/16/1+128/4
173,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
FX570UD
i7/12/2/4
152,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
ROG Series
GL503GE
i7/16/1+256/4
rمشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
GL503VM
i7/24/2+256/6
268,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
N Series
N705UD
i7(8550)/16/ 1+128/4 – 4K
169,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
N580VD
(FI391)
i7/16/2+256/4
4K
201,000,000گلد2سال
یکپارچه
ایسوس
N580VD
(FI390)
i7/16/1+128/4
4K
195,000,000گلد2سال
یکپارچه
ایسوس
ZenBook
UX461UN
i7/16/512/2
199,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
UX430UN
i7/16/512/2
rآبی2سال
یکپارچه
ایسوس
UX430UQ
i7/8/512/2
190,000,000آبی2سال
یکپارچه
ایسوس
S Series
S510UF
i7/12/1+128/2
162,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
S510UF
i5/12/1/2
140,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
S410UN
(EB180)
i7/12/1/4
166,500,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
TRANSFORMER
TP510UQ
I7(8550)/12/1/2
PEN
135,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R Series 15.6″
R542UN
I7(8550)/8/1/4
122,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM284)
I7(8550)/12/1/4
123,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM448)
I7/8/1/2
102,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM302)
I5(8250)/12/1/4
96,500,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM449)
I5(8250)/8/1/2
83,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM450)
I5(8250)/8/1/2
80,500,000سفید2سال
یکپارچه
ایسوس
R542BP
A9/8/1/2
rخاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
R542BP
A9/8/1/2
60,500,000سفید2سال
یکپارچه
ایسوس
R556GQ
A12/8/1/2
67,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
K Series 15.6″
K570UD
I7(8550)/12/1/4
145,500,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
I7(8550)/12/1/2
100,500,000سفید2سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
I7(8550)/8/1/2
97,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
I5(8250)/12/1/2
88,000,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
I5(8250)/8/1/2
83,500,000خاکستری2سال
یکپارچه
ایسوس
K540UB
I5(8250)/8/1/2
78,500,000سیلور2سال
یکپارچه
ایسوس
X Series 15.6″
X510UF
(BQ236)
i7/12/1/2
127,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X540UB
i5(8250)/8/1/2
80,500,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X540UB
i3(7020)/4/1/2
60,500,000سیلور2سال
یکپارچه
ایسوس
X540UB
i3(6006)/4/1/2
61,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X540UA
i3(7020)/4/1/INT
53,500,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1410)
i7/12/1/2
91,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1411)
i7/12/1/2
89,000,000سفید2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1412)
i7/8/1/2
rمشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1408)
i5/4/1TB/2
69,900,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1405)
I3/8/1/2
70,700,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1403)
I3/4/1/2
62,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541UA
(DM2223)
I3/4/1/INT
rمشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X540NV
(DM038)
4200/4/500/2
47,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541NA
(GQ503)
4200/4/500/INT
40,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X540NA
(DM236)
3350/4/500/INT
34,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
X541NA
(GQ494)
3350/2/500/INT
27,500,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
A Series
A540UP
i5(8250)/8/1/2
rمشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
A540UP
i5(8250)/8/1/2
77,500,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
A540UP
(DM186D)
i3/4/1TB/2
rمشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
P Series
P2540NV
4200/4/500/2
46,000,000مشکی2سال
یکپارچه
ایسوس
E Series
E203NA
(FD013)
3350/4/500/INT
rصورتی2سال
یکپارچه
ایسوس