مدلقیمترنگ
NITRO SERIES
NITRO5 AN515-
i7/16/1+256/4
rمشکی
NITRO5 AN515-
i7/24/1+512/4
rمشکی
A SERIES
A715-71G
I7/16/1+256/4
152,000,000مشکی
A715-71G
I7/16/2+128/4
152,000,000مشکی
A715-71G
I7/8/1+128/4
141,300,000مشکی
A515-51G
I7/12/1/2
101,500,000مشکی
A515-51G
I7/8/1/2
rمشکی
A515-51G
I5/12/1/2
rمشکی
F5
F5-573G-771L
i7/16/1+128/4
rمشکی
F5-573G
i7/8/2/4
rمشکی
F5-573G-777
i7/16/1/4
rمشکی
E5
E5-576G
i3(6006)/4/1/INT
43,800,000سفید
E5-475G
i3/4/1/INT/FHD
14″
rبنفش
گری
سفید
ES1
ES1-533-C7TG
4200/4/500/INT
rسفید
مشکی